Maciej Chaczykowski

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Środowiska
Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych

Adres
ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa
pokój 107

Email: maciej.chaczykowski (at) pw.edu.pl
Telefon: (+48 22) 234 50 57
Fax: (+48 22) 825 29 92
Wykształcenie:
 • Mgr inż. Specjalność Inżynieria Gazownictwa, Politechnika Warszawska, 1997
 • Dr inż. Specjalność Inżynieria Środowiska, Politechnika Warszawska, 2001
 • Dr hab. inż. Specjalność Inżynieria Gazownictwa, Politechnika Warszawska, 2012
Doświadczenie zawodowe:
 • Politechnika Warszawska, Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji, Staż asystencki, 1996-1997
 • Fluid Systems Sp. z o.o., Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika techniczno-informacyjnego Nowoczesne Gazownictwo, 2002-2006
 • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Adiunkt, 2002-2014
 • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Profesor nadzwyczajny, od 2014

Ważniejsze projekty badawcze:
 • 2000 - 2001 Modelowanie pęknięcia gazociągu przy założeniu nieizotermiczności przepływu gazu, grant KBN 7TO7G 001 19 - główny wykonawca.
 • 2000 - 2002 Ocena możliwości zastosowania wybranych metod nieliniowej oraz dyskretnej optymalizacji do optymalnego doboru średnic w rozdzielczych sieciach gazowych, grant KBN 7TO7G 005 18 - członek zespołu wykonawców.
 • 2010 - 2011 Efektywność chłodzenia gazu w stacji przetłocznej a koszty przesyłu, Grant Rektora Politechniki Warszawskiej 503 R/1110/2007/010 - kierownik projektu
 • 2014 - 2016 Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych (ResDev) grant NCBR w konkursie Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy - członek zespołu wykonawców

Specjalizacja:

Metody obliczeniowe sieci płynowych. Modele przepływu w rurociągach. Termodynamika techniczna. Efektywność energetyczna

Publikacje książkowe:
 1. Chaczykowski M., Procesy cieplne w stacji przetłocznej zwiększające efektywność transportu gazu, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Inżynieria Środowiska, z. 60, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012
 2. Osiadacz A., Chaczykowski M., Stacje gazowe: teoria, projektowanie, eksploatacja. Fluid Systems, Warszawa 2010

Artykuły w czasopismach i publikacje w zeszytach naukowych:
 1. Chaczykowski M., Organic Rankine cycle for residual heat to power conversion in natural gas compressor station. Part II: Plant simulation and optimisation study, Archives of Mining Sciences 61 (2) (2016) 263-278
 2. Chaczykowski M., Organic Rankine cycle for residual heat to power conversion in natural gas compressor station. Part I: Modelling and optimisation framework, Archives of Mining Sciences 61 (2) (2016) 249-262
 3. Chaczykowski M., Osiadacz, A., Technologie Power-to-gas: analiza wrażliwości elementów systemu gazowniczego na podwyższone stężenie wodoru w sieci, Przegląd gazowniczy nr 1 (49) (2016) 40-44
 4. Osiadacz, A.J., Chaczykowski M., Dynamic Control for Gas Pipeline Systems, Archives of Mining Sciences 61 (1) (2016) 69-82
 5. Chaczykowski M., Osiadacz, A., Zarządzanie systemem gazowniczym w warunkach zróżnicowanej jakości gazu,. Przegląd gazowniczy nr 3 (47) (2015) 12-17
 6. Chaczykowski M., Zarodkiewicz P., Weryfikacja modelu stacjonarnego przepływu gazu w rurociągu, Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 8 (2014) 294-298
 7. Papierowska E., Chaczykowski M., Wykorzystanie technologii ORC w celu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 22 (3) (2013) 336-347
 8. Osiadacz A.J., Chaczykowski M., Kotyński Ł., Oprogramowanie do badania właściwości dynamicznych sieci gazowych, Rynek Energii 2 (2013) 104-109
 9. Osiadacz A., Uilhoorn F.E., Chaczykowski M., Assessing hydrate formation in natural gas pipelines under transient operation, Archives of Mining Sciences 58 (1) (2013) 131-144
 10. Osiadacz A., Uilhoorn F.E., Chaczykowski M., Non-linear optimization of high-pressure gas networks with respect to hydrate control, Archives of Mining Sciences 57 (3) (2012) 627-643
 11. Osiadacz A., Chaczykowski M., Kotyński, Ł., Pakiet oprogramowania do statycznej symulacji sieci ciepłowniczych, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 43 (12) (2012) 526-529
 12. Osiadacz A., Chaczykowski M., Komputerowa symulacja zjawiska uderzenia hydraulicznego w sieci ciepłowniczej, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 43 (10) (2012) 408-414
 13. Chaczykowski M., Osiadacz A., Dynamic simulation of pipelines containing dense phase/supercritical CO2-rich mixtures for carbon capture and storage, International Journal of Greenhouse Gas Control 9 (2012) 446-456
 14. Chaczykowski M., Osiadacz A., Comparative assesment of steady-state pipeline gas flow models, Archives of Mining Sciences 57 (1) (2012) 23-38
 15. Chaczykowski M., Osiadacz A.J., Uilhoorn F.E., Exergy-based analysis of gas transmission system with application to Yamal-Europe pipeline, Applied Energy 88 (6) (2011) 2219-2230
 16. Chaczykowski M., Transient flow in natural gas pipeline - The effect of pipeline thermal model, Applied Mathematical Modelling 34 (4) (2010) 1051-1067
 17. Chaczykowski M., Sensitivity of pipeline gas flow model to the selection of the equation of state, Chemical Engineering Research and Design 87 (12) (2009) 1596-1603
 18. Osiadacz A., Uilhoorn F. E., Chaczykowski M. Computation of hydrate phase equilibria and its application to the Yamal-Europe gas pipeline, Petroleum Science and Technology, 27 (2) (2009) 208-225
 19. Chaczykowski M., Stacjonarne ogniwa paliwowe zasilane gazem ziemnym, Nowoczesne Gazownictwo, Nr 1(VI) 2006, s. 5-12
 20. Chaczykowski M., Wójcik K., Modułowe stacje gazowe, Nowoczesne Gazownictwo Nr 2(X) 2005, s. 12-20
 21. Osiadacz A., Chaczykowski M. Nowak A., SimNet 5 - pakiet oprogramowania do statycznej symulacji sieci gazowych, Nowoczesne Gazownictwo, Nr 3(IX) 2004, s. 37-40
 22. Osiadacz A., Burda J., Chaczykowski M., Nowak A., Stanowisko pomiarowe do sprawdzania gazomierzy turbinowych, Nowoczesne Gazownictwo, Nr 3(IX) 2004, s. 29-35
 23. Chaczykowski M., Nieizotermiczny przepływ gazu w stanie ustalonym, Nowoczesne Gazownictwo, Nr 4(VIII) 2003, s. 5-10
 24. Bojanowicz A., Chaczykowski M., Kurowski J., Żurański T., Ocena efektywności ekonomicznej modernizacji ciepłowni miejskiej, Nowoczesne Gazownictwo, Nr 2(VIII) 2003, s. 5-12
 25. Bartoszko A., Chaczykowski M., Kościanek J., Symulator polskiego odcinka gazociągu tranzytowego Jamał - Europa Zachodnia, Nowoczesne Gazownictwo, Nr 3(VII) 2002, s. 5-9
 26. Chaczykowski M., Wykorzystanie gazu do ogrzewania budynków przez promieniowanie, Nowoczesne Gazownictwo, Nr 2(VII) 2002, s. 11-14
 27. Chaczykowski M., Podziemne moduły redukcyjne, Nowoczesne Gazownictwo Nr 1(VII) 2002, s. 5-10
 28. Chaczykowski M., Modelowanie pęknięcia gazociągu przy założeniu nieizotermiczności przepływu gazu. Rozprawa doktorska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, 2001.
 29. Osiadacz A., Chaczykowski M., Comparision of isothermal and non-isothermal pipeline gas flow models, Chemical Engineering Journal, 81 (1-3) (2001) 41-51
 30. Osiadacz A., Chaczykowski M., Simulation of non-isothermal transient gas flow in a pipeline, Archives of Thermodynamics 22 (1-2) (2001) 51-70
 31. Osiadacz A., Chaczykowski M., The thermodynamics of pipeline gas flow, Archives of Thermodynamics 22 (3-4) (2001) 53-67
 32. Osiadacz A., Chaczykowski M., Bilans mocy w systemie przesyłowym a opis termodynamiczny przepływu gazu, Nowoczesne Gazownictwo Nr 1 (VI) 2001, s. 31-36
 33. Osiadacz A., Chaczykowski M., Metoda prostych zastosowana w symulacji dynamicznej sieci gazowych, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Inżynieria Środowiska, z. 35, 2000, s. 17-56
 34. Chaczykowski M., Osiadacz A., Rubik M., Nowoczesne techniki grzewcze z wykorzystaniem gazu ziemnego, Nowoczesne Gazownictwo Nr 4 (V) 2000, s. 16-25
 35. Osiadacz A., Chaczykowski M., Pakiet do symulacji dynamicznej sieci gazowych, Nowoczesne Gazownictwo Nr 3 (IV) 1999, s. 30-36
 36. Osiadacz A., Chaczykowski M., Moduły grzewczo-chłodzące napędzane silnikiem gazowym, Nowoczesne Gazownictwo Nr 4 (IV) 1999, s. 22-26

Referaty i publikacje w materiałach konferencyjnych:
 1. Chaczykowski M., Osiadacz A., Technologie power-to-gas w aspekcie współpracy z systemami gazowniczymi, w materiałach VI Konferencji Naukowo-Technicznej Energetyka Gazowa, Zawiercie, tom 2. 2016, s. 33-46
 2. Chaczykowski M., CO2 and engineering, w materiałach Konferencji CO2 shipping and offshore offloading - enabling CCS and CO2 utilization in the North Sea, Haugesund, 2015
 3. Osiadacz A., Chaczykowski M., Comparative Analysis of Selected Implicit Finite-Difference Schemes for Solving Systems of One-Dimensional Hyperbolic Equations, w materiałach PSIG Conference, New Orleans, 2015
 4. Osiadacz A., Chaczykowski M., Kwestarz M., Systemy ciepłownicze w 2050 roku - perspektywy i wyzwania, w materiałach XVIII Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje, 2014.
 5. Osiadacz A., Chaczykowski M., Kwestarz M., Metodyka budowy strategii dla przedsiębiorstwa ciepłowniczego, w materiałach X Konferencji Technicznej IGCP, Warszawa, 2013
 6. Osiadacz A.J., Chaczykowski M., Rola stacji gazowych w ograniczaniu strat gazu w sieciach dystrybucyjnych, w materiałach Sympozjum PZITS: Inteligentne stacje redukcyjne, Warszawa, 2013
 7. Osiadacz A.J., Chaczykowski M., Kotyński Ł., Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej, w materiałach konferencji Systemy Informatyczne w WOD-KAN, Jachranka, 2013
 8. Osiadacz A., Chaczykowski M., Kwestarz M., Optymalizacja procesu wykorzystania przemysłowej energii odpadowej w stacjach gazowych, w materiałach XVI Konferencji GAZTERM, Międzyzdroje, 2013
 9. Chaczykowski M., Osiadacz A., Turboekspandery w układach redukcji ciśnienia gazu, w materiałach Sympozjum PZITS: Budowa i eksploatacja stacji gazowych redukcyjno- pomiarowych, Warszawa, 2013
 10. Chaczykowski M., Kwestarz M., Komputerowa symulacja sieci ciepłowniczej instrumentem zarządzania nowoczesną firmą ciepłowniczą, w materiałach VII Konferencji Technicznej Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Warszawa, 2012
 11. Osiadacz A., Chaczykowski M., Komputerowa symulacja zjawiska uderzenia hydraulicznego w sieci ciepłowniczej, w materiałach XVI Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje, 2012
 12. Osiadacz A., Chaczykowski M., Kotyński Ł., Oprogramowanie do badania właściwości dynamicznych sieci gazowych, w materiałach konferencji Rynek gazu, Kazimierz Dolny, 2012
 13. Osiadacz A., Chaczykowski M., Kotyński Ł., Program do obliczania zapasu przepustowości sieci gazowej o dowolnej strukturze, w materiałach XV Konferencji GAZTERM, Międzyzdroje, 2012.
 14. Osiadacz A., Chaczykowski M., Kotyński Ł., Zwiewka T., Symulacja statyczna sieci gazowej miasta Chełmna, w materiałach XV Konferencji GAZTERM, Międzyzdroje, 2012.
 15. Osiadacz A., Chaczykowski M., Kotyński Ł., Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3, w materiałach XV Konferencji GAZTERM, Międzyzdroje, 2012.
 16. Osiadacz A.J., Chaczykowski M., Metody określania energii zawartej w gazie ziemnym - symulacja rozpływu energii w krajowej sieci przesyłowej, w materiałach VI konferencji TOp-Gaz, Rogów 2011
 17. Osiadacz A.J., Chaczykowski M., Verification of Transient Gas Flow Simulation Model, w materiałach PSIG 41th Annual Meeting, Bonita Springs, 2010
 18. Chaczykowski M., Analiza termodynamiczna systemu przesyłowego gazu w aspekcie chłodzenia gazu w stacji przetłocznej, w: Współczesne problemy energetyki gazowej i gazownictwa, IV Konferencja Naukowo - Techniczna 2009 Energetyka gazowa, Politechnika Śląska, Gliwice, 2009, s. 169-185
 19. Osiadacz A., Chaczykowski M., Uilhoorn F. E., Hydrate tracking in high-pressure gas pipelines under transient conditions, w: Termodynamika w nauce i gospodarce, XX Zjazd Termodynamików, Politechnika Wrocławska, Wrocław, tom 2, 2008, s. 162-168.
 20. Chaczykowski M., Stacjonarne ogniwa paliwowe zasilane gazem ziemnym, w materiałach X Krajowej Konferencji GAZTERM, Międzyzdroje, 2007, s. 83-89
 21. Chaczykowski M., Wykorzystanie gazu do ogrzewania budynków przez promieniowanie, w materiałach V Krajowej Konferencji GAZTERM, Międzyzdroje, 2002, s. 69-75
 22. Chaczykowski M., Rubik M., Gazowe źródła ciepła - wykorzystanie gazu ziemnego w nowoczesnych technikach i technologiach grzewczych, w materiałach Seminarium Gaz ziemny paliwem XXI wieku, 73 Międzynarodowe Targi Poznańskie: Technologie Przemysłowe i Dobra Inwestycyjne, Poznań, 2001, s.53-59
 23. Osiadacz A., Chaczykowski M., Bilans mocy w systemie przesyłowym a opis termodynamiczny przepływu gazu, w materiałach I Konferencji Naukowo - Technicznej '2000 Energetyka Gazowa, Politechnika Śląska, Gliwice, 2000, s. 293-308
 24. Chaczykowski M., Osiadacz A., Rubik M., Nowoczesne techniki grzewcze z wykorzystaniem gazu ziemnego, w materiałach III Krajowej Konferencji GAZTERM, Międzyzdroje, 2000
 25. Osiadacz A., Chaczykowski M., Comparision of Isothermal and Non-Isothermal Transient Models, w materiałach PSIG 30th Annual Meeting, Denver, 1998
 26. Osiadacz A., Chaczykowski M., Zastosowanie symulacji komputerowej do wykrywania i lokalizacji nieszczelności w gazociągu, w materiałach Sympozjum naukowo-technicznego Straty gazu w gazownictwie, Krynica Zdrój, 1998Poniedziałek, 22 Lipca 2019